Poradnik przedstawia instalację i podstawową konfigurację działającego serwera www i e-mail.

Zainstalowane zostaną pakiety: Nginx, php5-fpm, MySQL, Apache2, Dovecot, Postfix, Roundcube, Amavis, ClamAV, Spamassassin i parę innych ;).

Instalowane i testowane na Ubuntu 11.10 (Oneiric) oraz Debian 6 (Squeeze)

Do dzieła!

Wszystko co robimy pod konsolą robimy z poziomu Administratora (root’a)!

1. Aktualizacja systemu i ewentualny reboot

1.1. Ubuntu

aptitude update
aptitude upgrade
reboot

1.2. Debian

– dodajemy repozytoria z PHP (więcej info)
Edytujemy plik /etc/apt/sources.list i dodajemy:

deb http://packages.dotdeb.org squeeze all
deb-src http://packages.dotdeb.org squeeze all

Następnie pobieramy klucze GPG

wget http://www.dotdeb.org/dotdeb.gpg
cat dotdeb.gpg | apt-key add –

No i aktualizujemy jak w Ubuntu :).

2. Pobranie i instalacja niezbędnych narzędzi (jeśli ich nie ma)

aptitude install bzip2 nano

nano – można zastąpić swoim ulubionym edytorem tekstu (np. vi, vim, etc.)

3. Pobieramy paczkę iRedMail i ją rozpakowujemy

W czasie pisania tego HowTo najnowsza wersja to 0.7.4

cd /root
wget http://iredmail.googlecode.com/files/iRedMail-0.7.4.tar.bz2
tar jxvf iRedMail-0.7.4.tar.bz2

4. Instalujemy iRedMail

cd iRedMail-0.7.4/
bash iRedMail.sh

4.1. Potwierdzamy

4.2. Ustawiamy katalog przechowywania wiadomości e-mail

4.3. Wybieramy, za „czyim” pośrednictwem będziemy trzymać ustawienia, użytkowników, hasła skrzynek pocztowych, administratorów, itp.

Ja wybrałem MySQL.
W poprzednim poradniku zastosowałem openLDAP.

4.4. Ustawiamy hasło administratora MySQL.

Ważne żeby dobrze wpisać za pierwszym razem bo skrypt nie przewiduje potwierdzenia!

4.5. Ustawiamy swoją „pierwszą wirtualną domenę”.

Powinna to być „normalna” domena, i nie może być to nazwa hosta!

4.6. Ustawiamy hasło dla administratora poczty -> postmaster@domena.pl

4.7. Ustawiamy hasło dla pierwszego użytkownika poczty -> www@domena.pl

4.8. Wybieramy składniki jakie chcemy zainstalować

Wszystko oprócz Awstats POWINNO być zaznaczone

4.9. Wybieramy język dla webmail’a (Roundcube)

4.10. Wstępna konfiguracja zakończona, teraz czas na instalację.

Jeśli jesteśmy pewni poprawności wpisanych danych wciskamy klawisz Y i Enter 🙂

4.11. Kończenie instalacji

Po jakimś czasie (zależy od szybkości łącza i sprzętu 😉 ) odpowiadamy na 3 pytania (po kolei):
1. Czy chcesz użyć reguł firewalla dostarczonych przez iRedMail? (jak chcecie 🙂 )
2. Zrestartować firewalla? (n)
3. Włączyć postfixa? (n)

4.12. Restart systemu 🙂

reboot

5. Zmiana portów Apache2

Skrypt iRedMail zainstalował nam Apache2. Musimy w takim razie zmienić mu port na jakim ma nasłuchiwać.
Edytujemy dwa pliki i zmieniamy port 80 na jakiś inny (np. 8080)

nano /etc/apache2/ports.conf

nano /etc/apache2/sites-available/default

5.1. Restart Apache

/etc/init.d/apache2 restart

5.2. Regułki iptables

Jeśli zainstalowaliśmy firewalla trzeba odblokować porty. W tym celu edytujemy plik /etc/rc.local, który włącza się jako ostatni podczas odpalania systemu i dopisujemy w nim regułki iptables (wszystko co napiszemy musi być przed „exit 0”)

iptables -A INPUT -p tcp --dport 8080 -m state --state NEW -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 8080 -m state --state NEW -j ACCEPT

6. Instalacja Nginx i PHP5-FPM

aptitude install nginx php5-fpm

7. Zmiana w konfiguracji PHP5-FPM adresu na którym ma nasłuchiwać skryptów

nano /etc/php5/fpm/pool.d/www.conf

Średnikujemy linijkę Listen i wpisujemy pod nią:

listen = /tmp/php5-fpm.sock

8. Konfiguracja VirtualHost dla Nginx

8.1. Usuwamy katalog /etc/nginx/sites-enabled , a w jego miejsce tworzymy dowiązanie symboliczne

cd /etc/nginx/
rm -rf sites-enabled
ln -s sites-available sites-enabled

8.2. Domyślny VirtualHost

Zmieniamy nazwę domyślnego/podstawowego Wirtualnego Hosta

cd sites-available
mv default 000.default

Następnie edytujemy 000.default i wpisujemy poniższe dane. Będzie to tzw. Catch-All VirtualHost (czyli wszystkie nieustawione domeny będą wskazywały na domyślną lokalizację stron www.

server {
	listen 80;
	server_name _;
	root /var/www;

	index index.php index.html;

	location = /favicon.ico {
		log_not_found off;
		access_log off;
	}

	location ~ /\.ht {
		deny all;
	}

	location / {
		try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
	}

	location ~ \.php$ {
		include /etc/nginx/fastcgi_params;
		fastcgi_pass unix:/tmp/php5-fpm.sock;
		fastcgi_index index.php;
		fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
	}
}

8.3. Tworzymy index.php

Przechodzimy do katalogu /var/www , usuwamy plik index.html i tworzymy index.php

cd /var/www
rm index.html
nano index.php

Wklepujemy:

<?php
echo 'Working !!!';
?>

Zapisujemy, zamykamy

8.4. Restart Nginx i PHP5-FPM

/etc/init.d/nginx restart
/etc/init.d/php5-fpm restart

Testujemy wchodząc przez przeglądarkę na adres hosta lub domeny i jeżeli naszym oczom ukaże się napis „Działa”, to wszystko jest w porządku 🙂

9. VirtualHost dla Roundcube

Tworzymy VirtualHost dla Roundcube. Dostęp do webmaila będzie przez adres http://poczta.domena.pl.

nano /etc/nginx/sites-available/01.poczta.domena.pl.vhost

server {
	listen 80;
	server_name poczta.piotrdyduch.pl;
	root /usr/share/apache2/roundcubemail-0.7;

	index index.php index.html;

	location ~ /\.ht {
		deny all;
	}

	location / {
		try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
	}

	location ~ \.php$ {
		include /etc/nginx/fastcgi_params;
		fastcgi_pass unix:/tmp/php5-fpm.sock;
		fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
	}
}

9.1. Restart Nginx

/etc/init.d/nginx restart

9.2. Teścik

Sprawdzamy czy działa, wchodząc przez przeglądarkę na w/w adres poczta.domena.pl. Jako nazwę użytkownika wpisujemy www@domena.pl, a hasło takie jak podaliśmy w konfiguracji iRedMail. Po poprawnym zalogowaniu powinniśmy mieć dwie wiadomości z powitaniem i wskazówkami od iRedMail’a.

10. Aliasy

Serwer www działa, poczta działa, teraz czas na dodawanie skrzynek pocztowych :). Żeby je dodać, najpierw musimy „zrobić” sobie dostęp do panelu iRedAdmin. Do zarządzania użytkownikami będziemy korzystać przy pomocy serwera Apache2. Tak więc musimy dopisać aliasy w już gotowych plikach w /etc/apache2/conf.d/.

10.1. Alias iRedAdmin

Edytujemy pliczek /etc/apache2/conf.d/iredadmin.conf i dopisujemy dwie linijki

nano /etc/apache2/conf.d/iredadmin.conf

Tak ma wyglądać konfiguracja:

WSGIScriptAlias /iredadmin /usr/share/apache2/iredadmin/iredadmin.py/
Alias /iredadmin/static /usr/share/apache2/iredadmin/static/

WSGISocketPrefix /var/run/wsgi
WSGIDaemonProcess iredadmin user=iredadmin threads=15
WSGIProcessGroup iredadmin

AddType text/html .py


  Order allow,deny
  Allow from all

10.2. Alias phpMyAdmin

Przy okazji utworzymy sobie alias do phpMyAdmin

nano /etc/apache2/conf.d/phpmyadmin.conf

Alias /phpmyadmin /usr/share/apache2/phpmyadmin

  Options -Indexes

W Debianie ścieżka PMA to /usr/share/phpmyadmin

10.3. Restart Apache2

/etc/init.d/apache2 restart

10.4. Dodanie użytkowników poczty

Dodawanie skrzynek pocztowych odbywa się przez adres: http://domena.pl:8080/iredadmin . Jako login podajemy postmaster@domena.pl , a hasło jakie podaliśmy w konfiguracji. Po zalogowaniu dodajemy sobie użytkownika i następnie sprawdzamy pocztę wchodząc na adres http://poczta.domena.pl

11. Koniec 🙂

Podam jeszcze przykładowego VirtualHosta dla www.domena.pl wskazującego na katalog domowy użytkownika i skonfigurowanego pod WordPressa.

nano /etc/nginx/sites-available/01.www.piotrdyduch.pl.vhost

server {
    listen 80;
    server_name www.piotrdyduch.pl *.piotrdyduch.pl;
    root /home/piotrek/public_html/www.piotrdyduch.pl;

    if ($http_host != "www.piotrdyduch.pl") {
         rewrite ^ http://www.piotrdyduch.pl$request_uri permanent;
    }

    index index.php index.html;

    location = /favicon.ico {
        log_not_found off;
        access_log off;
    }

    location = /robots.txt {
        allow all;
        log_not_found off;
        access_log off;
    }

    location ~ /\.ht {
     deny all;
    }

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
    }

    # Add trailing slash to */wp-admin requests.
    rewrite /wp-admin$ $scheme://$host$uri/ permanent;

    location ~* \.(jpg|jpeg|png|gif|css|js|ico)$ {
        expires max;
        log_not_found off;
    }

    location ~ \.php$ {
        include /etc/nginx/fastcgi_params;
        fastcgi_pass unix:/tmp/php5-fpm.sock;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    }
}

Oczywiście musimy mieć stworzony w/w katalog i w podanej lokalizacji musi znajdować się pliczek index.php

mkdir /home/piotrek/public_html
mkdir /home/piotrek/public_html/www.piotrdyduch.pl/
nano /home/piotrek/public_html/www.piotrdyduch.pl/index.php

12. Przydatne linki

 • http://www.howtoforge.com
 • http://www.iredmail.com
 • http://www.nginx.org

Komentarze (6)

Comments are closed.