Instalacja i wstępna konfiguracja Nginx z obsługą PHP5-FPM.

Dodatkowo dodanie modułu RTMP (obsługującego streaming wideo) do Nginx poprzez prekompilację pakietu.

1. Repozytoria Debiana + update

/etc/apt/sources.list:

deb http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy main contrib non-free
deb-src http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy main contrib non-free

deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free

# wheezy-updates, previously known as 'volatile'
deb http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy-updates main contrib non-free
deb-src http://ftp.pl.debian.org/debian/ wheezy-updates main contrib non-free

apt-get update
apt-get upgrade

2. Instalcja Nginx + PHP5-FPM (oraz potrzebnych pakietów)

aptitude install gcc libpcre3 libpcre3-dev libssl-dev make unzip git

aptitude install nginx php5 php5-fpm

3. Edycja domyślnego VirtualHosta

rm -rf /etc/nginx/sites-enabled
ln -s /etc/nginx/sites-available /etc/nginx/sites-enabled

cd /etc/nginx/sites-available
mv default 000.default

Edycja 000.default:

server {
    listen  80; ## listen for ipv4; this line is default and implied
    listen  [::]:80 default_server ipv6only=on; ## listen for ipv6

    root /var/www;
    index index.php index.html index.htm;

    server_name _;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
    }

    location ~ \.php$ {
    # With php5-fpm:
        try_files $uri =404;
        fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
        fastcgi_index index.php;
        include fastcgi.conf;
    }

    # deny access to .htaccess files
    location ~ /\.ht {
        deny all;
    }
}

4. Test Nginx i PHP5

mkdir /var/www
nano /var/www/index.php


4.1. PHP5

Przy Debianie 8 „Jessie”, jeśli test się nie uda, należy odhashować linijkę w php.ini oraz zmienić wartość z 1 na 0.

nano /etc/php5/fpm/php.ini

cgi.fix_pathinfo=0

5. Prekompilacja Nginx i dodanie modułu Nginx-RTMP-Module

5.1. Ściągnięcie źródeł Nginxa

apt-get build-dep nginx
cd /tmp
apt-get source nginx

5.2. Pobranie modułu Nginx-RTMP-Module

cd /tmp
git clone https://github.com/arut/nginx-rtmp-module.git

5.3. Dodanie modułu do paczki nginx

cd /tmp/nginx-1.2.1/debian/modules
ln -s /tmp/nginx-rtmp-module

Edycja /tmp/nginx-1.2.1/debian/rules (dodanie poniższej linii przy konfiguracji „Full”)


–add-module=$(MODULESDIR)/nginx-rtmp-module \

5.4. Kompilacja Nginx

cd /tmp/nginx-1.2.1 && dpkg-buildpackage -uc -b -j2

5.5. Instalacja Nginx z „powstałych” pakietów

cd /tmp
dpkg -i nginx-common_1.2.1-2.2+wheezy2_all.deb
dpkg -i nginx-full_1.2.1-2.2+wheezy2_i386.deb

6. Dodanie aplikacji RTMP do konfiguracji Nginx

/etc/nginx/nginx.conf (na końcu pliku):

rtmp {
  server {
    listen 1935;
    application live {
      live on;
    }
  }
}

7. Restart Nginx i test streamingu

/etc/init.d/nginx restart

7.1. Edycja /var/www/index.php

<html>
 <head>
   <title>Streaming via Nginx</title>
 </head>

 <body>
  <object width="640" height="360">
    <param name="movie" value="http://fpdownload.adobe.com/strobe/FlashMediaPlayback.swf"></param>
    <param name="flashvars" value="src=rtmp://ADRES_IP/live/stream&amp;scaleMode=stretch"></param>
    <param name="allowFullScreen" value="true"></param>
    <param name="allowscriptaccess" value="always"></param>
    <embed src="http://fpdownload.adobe.com/strobe/FlashMediaPlayback.swf" 
    type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" 
    allowfullscreen="true" width="640" height="360"
    flashvars="src=rtmp://ADRES_IP/live/stream&amp;scaleMode=stretch">
    </embed>
  </object>
 </body>
</html>

 

7.2 Rozpoczęcie streamingu poprzez Flash Media Live Encoder

Ustawienia serwera:
FMS URL: rtmp://adres_ip/live/
Stream: stream

Po włączeniu streamingu, cieszymy się obrazem 🙂

8. Dodatek

8.1. Iptables

W przypadku, gdy serwer jest Virtualną Maszyną z prywatnym adres IP (np. 192.168.X.Y), na hoście należy przekierować port 1935

iptables -t nat -A PREROUTING -i vmbr0 -p tcp --dport 1935 -j DNAT --to 192.168.X.Y:1935
iptables -A FORWARD -p tcp -d 192.168.X.Y --dport 1935 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -p tcp -s 192.168.X.Y --dport 1935 -j ACCEPT

8.2. Przydatne linki

 • https://github.com/arut/nginx-rtmp-module
 • http://stream-recorder.pl/
 • http://xdev.me/en/article/Recompile_Nginx_deb_package_with_a_new_module

Komentarze (1)

Comments are closed.